“SCG Chemicals” กับการผลิตอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อม ‘4 Roadmap’ เสริมสร้างธุรกิจเคมีสีเขียวอย่างยั่งยืนระดับโลก - mediator

Blog “SCG Chemicals” กับการผลิตอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อม ‘4 Roadmap’ เสริมสร้างธุรกิจเคมีสีเขียวอย่างยั่งยืนระดับโลก

18.04.2022

TJRI
“SCG Chemicals” กับการผลิตอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม  พร้อม ‘4 Roadmap’ เสริมสร้างธุรกิจเคมีสีเขียวอย่างยั่งยืนระดับโลกのメイン画像

SCG Chemicals ดำเนินธุรกิจด้านปิโตรเคมีครบวงจรรายใหญ่ของประเทศไทย และเป็นผู้นำธุรกิจด้านปิโตรเคมีของเอเชียที่มุ่งเน้นการพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อตอบโจทย์ลูกค้ายุคใหม่ ตอบสนองแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ในครั้งนี้ TJRI ได้รับเกียรติจาก ดร. จิรุตถ์ วัดตูม (Technology Strategy and Partnership Manager) จาก SCG Chemicals ที่ดูแลในด้านงานวิจัย การพัฒนาธุรกิจ และการเสาะหานวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับองค์กร มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาในภาคอุตสาหกรรม รวมถึงโอกาสของพาร์ทเนอร์ญี่ปุ่นที่จะร่วมเดินหน้าสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างยั่งยืนไปกับ SCG Chemicals

SCG Chemicals กับ All About Plastics ในวิถี SCG

บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (SCG Chemicals) เป็นหนึ่งในบริษัทในเครือปูนซิเมนต์ไทย หรือที่ในปัจจุบันรู้จักกันในชื่อ “SCG” ดำเนินธุรกิจใน 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ธุรกิจแพคเกจจิ้ง และธุรกิจเคมิคอลส์ ปัจจุบัน SCG Chemicals ถือเป็นผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ครบวงจรรายใหญ่ของประเทศไทยและเป็นผู้ผลิตชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย โดยการนำแนฟทา (Naphtha) มาผลิตเป็นพลาสติก ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การผลิตขั้นต้น ได้แก่ โอเลฟินส์ ไปจนถึงขั้นปลาย ได้แก่ เม็ดพลาสติกหลักทั้ง 3 ประเภท คือ พอลิเอทิลีน พอลิโพรพิลีน และพอลิไวนิลคลอไรด์ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง (High Value Added Products and Services: HVA) ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าในปัจจุบัน ควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะความต้องการที่จะลดภาระต่อสิ่งแวดล้อมโดยการนำขยะพลาสติกกลับมาใช้ใหม่ และแม้จะเป็นธุรกิจน้องใหม่ แต่ SCG Chemicals กลับถือได้ว่าเป็นธุรกิจหลักของเครือปูนซิเมนต์ไทย ซึ่งเพียงแค่ใน 9 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา SCG Chemicals สามารถทำยอดขายมากกว่า 11 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นรายได้ 43% ของกลุ่มธุรกิจทั้งหมด นำหน้าทั้งธุรกิจซีเมนต์และแพคเกจจิ้ง ซึ่งเป็นการตอกย้ำให้เห็นว่าธุรกิจเคมิคอลส์ของ SCG Group ยังมีโอกาสเติบโตได้อีกยาวไกล

เคมีภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม มีจริงหรือ?

SCG Chemicals มุ่งมั่นสู่ความเป็นผู้นำทางธุรกิจในภูมิภาคด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ควบคู่กับการเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงให้กับอาเซียนและชุมชนที่เข้าไปดำเนินงาน เพราะตระหนักดีว่าสิ่งสำคัญที่ขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนได้ คือ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม หลายท่านอาจสงสัยว่าเคมี สังคม และสิ่งแวดล้อม สามสิ่งนี้จะไปด้วยกันได้อย่างไร แต่วันนี้ SCG Chemicals ได้ทำให้เราเห็นแล้วว่าสามสิ่งนี้สามารถเติบโตควบคู่กันไปได้จริง สะท้อนผ่านการเป็นหนึ่งในสมาชิกขององค์กรเพื่อความยั่งยืนหลายแห่ง อาทิ สภาธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (The World Business Council for Sustainable Development: WBCSD) ซึ่งเป็นองค์กรระดับโลกที่รวบรวม CEO ธุรกิจชั้นนำจากทั่วโลกกว่า 200 แห่งที่ต้องการกระตุ้นให้ภาคธุรกิจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน ทั้งในแง่เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ SCG Chemicals ยังมุ่งสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้า พนักงาน พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ภายใต้คุณภาพการบริหารงานระดับสากล สอดคล้องกับหลักบรรษัทภิบาล และมีมาตรฐานด้านความปลอดภัยสูง อีกทั้งมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนด้วยสินค้าและบริการที่มีคุณภาพจากกระบวนการดำเนินงาน การพัฒนาเทคโนโลยี และการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นเลิศในทุกฐานการผลิต อาทิ ประเทศไทยและอินโดนีเซีย รวมถึงเวียดนามที่ตั้งเป้าจะเริ่มดำเนินการในปี พ.ศ. 2566 เพื่อตอบโจทย์ความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs (Sustainable Development Goals) ขององค์การสหประชาชาติ และแนวทาง ESG (Environmental, Social, Governance) ผ่านนวัตกรรมและโซลูชันที่เอสซีจีมุ่งมั่นพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง พร้อมที่จะร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความยั่งยืนไปด้วยกัน

เปิด Roadmap ขับเคลื่อนธุรกิจปิโตรเคมีเพื่อความยั่งยืน สู่แนวคิด “เศรษฐกิจหมุนเวียน”

SCG Chemicals มุ่งสู่การเป็นธุรกิจปิโตรเคมีเพื่อความยั่งยืน (Chemical Business for Sustainability) และยังประกาศจะเป็นบริษัทปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Company) ภายในปี พ.ศ. 2593 ด้วย 4 แผนธุรกิจขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ให้กับลูกค้า เจ้าของแบรนด์สินค้า และผู้บริโภคที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมาปรับใช้กับธุรกิจใน 4 ด้านหลัก ได้แก่

• Reduce – Enhancing Materials for Eco-Efficiency ลดปริมาณการใช้พอลิเมอร์ แต่ยังคงประสิทธิภาพในด้านคุณสมบัติ รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยี SMXTM เพื่อยกระดับคุณสมบัติของเม็ดพลาสติกให้มีความแข็งแรงมากขึ้น ในขณะที่ใช้เม็ดพลาสติกน้อยลง
• Recyclable – Design for Recyclability ส่งเสริมกระบวนการคิดและพัฒนานวัตกรรมเม็ดพลาสติกและโซลูชัน โดยออกแบบให้สามารถรีไซเคิลได้ง่าย ทว่ายังคงคุณสมบัติด้านอื่นๆ ไว้อย่างครบถ้วน เช่น การพัฒนาโซลูชันสำหรับบรรจุภัณฑ์แบบ Mono-Material
• Recycle – Mechanical and Advanced Recycling การนำพลาสติกใช้แล้วมาผลิตเป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูงเพื่อการหมุนเวียนกลับมาใช้ประโยชน์ที่ต้นทางตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตที่ทันสมัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
• Renewable – Bioplastics การพัฒนานวัตกรรมพลาสติกชีวภาพที่ผลิตจากวัตถุดิบทางการเกษตรและปศุสัตว์ ซึ่งเป็นกลไกในการดูดซับก๊าซเรือนกระจก ช่วยลดผลกระทบของภาวะโลกร้อนและตอบโจทย์การใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

นอกจากนี้ SCG Chemicals ยังกำลังมองหาแหล่งความร้อนรูปแบบใหม่ที่สามารถลดการปล่อย Carbon Footprint ด้วยการใช้ก๊าซชีวภาพ (Biogas) ไฮโดรเจนสีเขียว (Green Hydrogen) ของเสียจำพวกน้ำมัน (Waste Oil) มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดผ่านการวางแผนและพัฒนากระบวนการทางดิจิทัล ตลอดจนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอีกด้วย

SCG Chemicals กับความร่วมมือจากพันธมิตรไทย และพันธมิตรระดับโลก

SCG Chemicals ยังให้ความสำคัญกับการนำพลาสติกไปใช้ในวงการแพทย์ โดยได้ร่วมมือกับโรงเรียนแพทย์ในประเทศไทย พัฒนาเครื่องมือผ่าตัดโรคพังผืดรัดเส้นประสาทข้อมือจากพลาสติก ซึ่งช่วยให้แพทย์สามารถดำเนินการผ่าตัดได้สะดวก คนไข้ฟื้นตัวได้รวดเร็ว มีสุขอนามัยที่ดี และสามารถนำวัสดุไปกำจัดทิ้งได้ง่าย นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือกับพันธมิตรระดับโลกอีกหลายราย รวมกว่า 200 องค์กร ได้แก่ มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย และพันธมิตรในอุตสาหกรรมจากทั่วโลก อาทิ พันธมิตรจากสหราชอาณาจักร สวิตเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ จีน และสิงคโปร์ เป็นต้น

โอกาสและสิ่งที่ SCG Chemicals ต้องการความร่วมมือจากองค์กรญี่ปุ่น

สตาร์ทอัพ องค์กร หรือสถาบันวิจัยสัญชาติญี่ปุ่นสามารถนำเสนอ Proposal เพื่อโอกาสพัฒนาความร่วมมือกับ SCG Chemicals ในด้านต่อไปนี้

1.Green Strategy Partner ด้านเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์แนวคิด Circular Economy เพื่อนำขยะพลาสติกกลับมาใช้เป็นวัสดุหรือวัตถุดิบทางอุตสาหกรรม ทำ Upcycling ขยะพลาสติก ออกแบบวัสดุให้สามารถนำมารีไซเคิล หรือลดปริมาณพลาสติกที่ใช้ในการผลิตวัสดุนั้นๆ ได้
2.Green Strategy Partner ด้านวัสดุที่สามารถนำมารีไซเคิลได้ ไม่ว่าจะเป็นวัสดุหรือเคมีภัณฑ์ชีวภาพ พลาสติกชีวภาพ รวมถึงวัสดุที่ใช้ทำผลิตภัณฑ์หรือของใช้ในบ้านที่ย่อยสลายได้
3. Green Strategy Partner ด้านเทคโนโลยีในการลดหรือดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อการนำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น การผลิตเป็นเคมีภัณฑ์ การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอุตสาหกรรม เช่น การลดปริมาณการใช้เชื้อเพลิง หรือเทคโนโลยีในการทำให้การเผาไหม้มีประสิทธิภาพดีขึ้น เป็นต้น และการนำพลังงานไฮโดรเจนมาใช้
4. Growth Strategy Partner ด้านวัสดุหรือนวัตกรรมที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการแพทย์และการดูแลรักษาสุขภาพ หรือสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับเครื่องมือแพทย์ เช่น พลาสติกชีวภาพ วัสดุทางการแพทย์แบบใช้ครั้งเดียว (ไม่รวมถึงการผลิตยาและสารออกฤทธิ์) เครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับให้ผู้บริโภคทั่วไปสามารถใช้ดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง หรือใช้วินิจฉัยโรคด้วยตนเองได้
5. Growth Strategy Partner ด้านวัสดุหรือนวัตกรรมที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมพลังงาน เช่น วัสดุหรือเทคโนโลยีในการผลิตแบตเตอรี่ วัสดุหรือเทคโนโลยีในการผลิตที่กักเก็บพลังงาน และเทคโนโลยีผลิตพลังงานหมุนเวียนที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าเดิม
6. Growth Strategy Partner ด้านเทคโนโลยีในการทำ Smart factory, เซ็นเซอร์, AI หรือแพลตฟอร์มที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปิโตรเคมี อาหาร เครื่องดื่ม และยา

เพราะ SCG Chemicals ไม่ได้มุ่งดำเนินธุรกิจเพื่อประโยชน์ทางการค้าเพียงอย่างเดียว แต่ยังมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนด้วยสินค้าและบริการที่มีคุณภาพจากกระบวนการดำเนินงาน การพัฒนาเทคโนโลยี และการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นเลิศเพื่อสร้างการเติบโตไปพร้อมกันอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในตลาดโลก ในอนาคตอันใกล้นี้ เราเชื่อว่า “SCG Chemicals” จะสามารถก้าวขึ้นเป็นผู้นำธุรกิจเคมิคอลส์ชั้นแนวหน้าของโลกได้อย่างแน่นอน ดังสะท้อนผ่านคำมั่นสัญญาของ SCG Chemicals ที่ว่า “Passion for Better” ที่จะช่วยเปลี่ยนโลกใบนี้ให้ดีกว่าเดิม

mediatorの画像
ผู้เขียน mediator

Related Blog บทความที่เกี่ยวข้อง

mediator newsletter

‘จดหมายข่าว’ กดสมัครรับข่าวสารเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจ การลงทุนและธุรกิจของนักลงทุนญี่ปุ่นจากพวกเราก่อนใคร