เกี่ยวกับเรา - mediator

Philosophy สิ่งที่พวกเรายึดถือร่วมกัน

พวกเราเป็นคนไทยที่เกิดและเติบโตในประเทศไทย แต่ได้มีโอกาสสัมผัสสิ่งที่เรียกว่า ‘ญี่ปุ่น’ พวกเราเลือกที่จะกลับมาใช้ชีวิตในประเทศไทยที่เป็นบ้านเกิดเมืองนอน พวกเราเลือกที่จะไม่เข้าทำงานในบริษัทญี่ปุ่นเพื่อที่จะได้เงินเดือนแพงๆ พวกเราเลือกที่จะไม่เข้าบริษัทขนาดใหญ่เพียงเพื่อต้องการความมั่นคง เพราะพวกเราเชื่อมั่นว่า พวกเราสามารถถ่ายทอดและผสมผสานค่านิยมของประเทศไทยและญี่ปุ่นเข้าด้วยกัน เพื่อเป็นตัวกลางในการสร้างสมานความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างสองประเทศ

‘connecting Thai-Japan’ คือคำมั่นสัญญาของพวกเราที่จะมุ่งสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ธุรกิจไทย-ญี่ปุ่น นำองค์ความรู้ญี่ปุ่นควบรวมทรัพยากรไทย สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทั้งสองประเทศ คู่ค้าและพนักงาน นำสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

Kantatorn Wannawasu|ガンタトーン・ワンナワス
CEO Kantatorn Wannawasu กันตธร วรรณวสุ

ประสบการณ์การเรียนและทำงานในประเทศญี่ปุ่น รวม 15 ปี หลังจากจบการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยไซตามะ เมื่อปี ค.ศ. 2004 ได้เข้าทำงานที่สำนักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรม สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงโตเกียว ในตำแหน่งผู้ช่วยที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรม หลังจากที่ได้กลับมาประเทศไทยในปี ค.ศ. 2009 ได้ก่อตั้ง บริษัท เมดิเอเตอร์ จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องการทำ business matching ระหว่างบริษัทไทยและบริษัทญี่ปุ่น เป็นที่ปรึกษาด้านการตลาดให้แก่ภาครัฐและเอกชนญี่ปุ่นที่ต้องการมาลงทุนหรือทำธุรกิจในประเทศไทย ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนและการขยายช่องทางการตลาดในประเทศไทยระดับนโยบายให้แก่ภาครัฐญี่ปุ่น ระดับปฏิบัติให้แก่นักลงทุนญี่ปุ่นและภาคเอกชนต่างๆ เป็นวิทยากรเรื่องการลงทุนในประเทศไทยให้แก่หน่วยงานภาครัฐญี่ปุ่นจำนวนมาก

Project Management
Maximize

คิดดีขึ้น ดีกว่า ดีเลิศ

กล้าที่จะคิดและทำสิ่งใหม่ ๆ แตกต่างจากผู้อื่น โดยมุ่งผลสำเร็จตามจุดประสงค์ของงาน พร้อมกระตือรือร้นที่จะแสวงหาความรู้ ไม่ว่าจะเป็นการอ่าน สอบถาม วิเคราะห์ รับฟังเรื่องราวความรู้ใหม่ ๆ รู้จักลองผิดลองถูก โดยนำเอาความรู้ที่ได้มาต่อยอดและนำเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่องค์กร นอกจากนั้น ต้องสามารถคิดวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ เพื่อหาสาเหตุ พร้อมแสวงหาแนวทางแก้ไข และตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์

Insightful

สนใจ ใส่ใจ เข้าใจ

เอาใจใส่และกระตือรือร้นในการให้บริการลูกค้าทั้งภายในและภายนอกองค์กร ทั้งรับฟังความคิดเห็น และข้อร้องเรียนลูกค้าอย่างเข้าใจ พร้อมให้บริการอย่างเหนือความคาดหวังของลูกค้าอยู่เสมอ ด้วยจุดประสงค์เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในระยะยาว นอกจากนั้น ยังต้องให้ความสนใจใฝ่รู้เกี่ยวกับการให้บริการใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทั้งเข้าใจถึงข้อแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมประเทศไทยและญี่ปุ่น เพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานได้อย่างเหมาะสม

Real Expertise

ลงมือทำจริง รู้จริง เก่งจริง

ปฏิบัติงานด้วยความเป็นมืออาชีพ มีความรู้เชิงลึกและความเชี่ยวชาญในงานที่ทำ สามารถอธิบาย ชี้แจง และถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคคลอื่นเข้าใจถึงลักษณะของธุรกิจและงานที่ตัวเองรับผิดชอบ รวมถึงผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากกลุ่มลูกค้า คู่แข่ง ตลอดจนปัจจัยที่ส่งผลต่อธุรกิจขององค์กรได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ขยันหมั่นเพียรฝึกฝนตนเองและศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากข้อมูลข่าวสารใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ทำอย่างต่อเนื่อง มุ่งผลิตงานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน รวมทั้งปรับปรุงแก้ไข พัฒนาผลงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร

Agility

พร้อมรับ พร้อมเรียน พร้อมลุย

มีความพร้อมและความยืดหยุ่นในการทำงาน มีทัศนคติที่ดีต่อการเปลี่ยนแปลง มองการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นว่าเป็นโอกาสที่ดีต่อการทำงาน สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นและพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ที่เข้ามา มีความมุ่งมั่น อดทน ไม่ย่อท้อต่อปัญหา หรืออุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการทำงาน พร้อมที่จะเดินหน้าแก้ไขเพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมทั้งกระตุ้น ส่งเสริม จูงใจ ให้ผู้อื่นมองเห็นความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้

Integrator

ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมสร้าง

สามารถทำงานและประสานความร่วมมือกับผู้อื่นทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เปิดใจรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างในการทำงานร่วมกัน เคารพและยอมรับการตัดสินใจของผู้อื่น ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือและสนับสนุนอย่างเต็มใจ มุ่งสร้างการเชื่อมต่อและความสัมพันธ์ที่นำไปสู่โอกาส ไม่ปฏิเสธหากตนเองสามารถช่วยเหลือได้ จนสามารถนำไปสู่ความรู้สึกของการเป็นเจ้าของธุรกิจร่วมกันเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับสังคมอย่างยั่งยืน