ร่วมงานกับเรา - mediator

Career ร่วมงานกับเรา

รับสมัครผู้สนใจร่วมงานกับพวกเราทีมเมดิเอเตอร์

‘สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับทุกท่านที่สนใจเข้ามาดูข้อมูลการรับสมัครเพื่อนร่วมงานของเรา ปี 2020 กลายเป็นปีในความทรงจำสำหรับพวกเราทุกคน ผมเชื่อในคำพูด ‘ในทุกวิกฤตมีโอกาสอยู่เสมอ’ และวิกฤตครั้งนี้ก็ไม่ใช่ครั้งแรกของพวกเรา แต่กลับกลายเป็นวิกฤตครั้งที่สร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้เราอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน เป็นบทพิสูจน์ว่าพวกเราสามารถที่จะปรับตัวและก้าวข้ามอุปสรรค และยิ่งทำให้เรามั่นใจว่า สิ่งที่พวกเรายึดถือและทำมาตลอดนั้น อย่างน้อยก็เป็นที่ต้องการและสามารถสร้างประโยชน์ให้กับประเทศไทยและญี่ปุ่นได้’

‘ปีนี้เรามีงานใหม่ๆเข้ามาจำนวนมาก ทำให้เราต้องหาเพื่อนร่วมงานเพิ่มขึ้น ปี 2020 ที่ผ่านมาเรามีพนักงานเข้าใหม่ที่เป็นคนไทย 16 คน คนญี่ปุ่น 2 คน นักศึกษาฝึกงานระยะสั้น 4 คน ทั้งยังมีล่ามนักแปลภาษาอีกกว่า 100 ชีวิตที่ช่วยให้งานของเราสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และยังคงต้องการเพื่อนร่วมงานเพิ่มเติมอีก เราจึงอยากเชิญชวนผู้ที่มีความสนใจทุกท่านมาร่วมงานกับเรา มาร่วมกันสร้างคุณค่าให้กับสิ่งที่เรายึดถือ ‘connecting Thai-Japan’ คือคำมั่นสัญญาของพวกเราที่จะมุ่งสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ธุรกิจไทย-ญี่ปุ่น นำองค์ความรู้ญี่ปุ่นควบรวมทรัพยากรไทย สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับคู่ค้าและพนักงาน นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทั้งสองประเทศอย่างยั่งยืนให้สำเร็จภายในเร็ววันกันครับ’ – กันตธร วรรณวสุ วันที่ 1 มกราคม 2021

about mediator

เมดิเอเตอร์ เป็นบริษัทที่ช่วยสนับสนุนและเสริมสร้างกิจกรรมทางธุรกิจระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่น เราช่วยนำเสนอแผนการตลาดผ่านกิจกรรมออกบูธภายในงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติ งานเจรจาธุรกิจ งานอีเวนท์ การศึกษาดูงาน และการประชาสัมพันธ์สินค้าต่าง ๆ ผ่านช่องทาง online และ offline รวมถึงช่วยให้คำปรึกษาและบริหารจัดการงานอีเวนท์ หรือกิจกรรมดังกล่าวเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย

นอกจากนี้ เมดิเอเตอร์มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในสร้างความเข้าใจให้กับคนที่ทำงานในแวดวงญี่ปุ่น ทั้งกลุ่มคนไทยที่ทำงานในองค์กรญี่ปุ่น หรือกลุ่มคนญี่ปุ่นที่ทำงานในประเทศไทย (Japanese-Expatriate) ให้เกิดความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม และทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด


คลิปรวมภาพงานและกิจกรรมของบริษัท

คลิปประมวลภาพงานเลี้ยงครบรอบ 10 ปีของบริษัท

5 Core Value

ค่านิยมพื้นฐานที่พวกเราได้เรียนรู้จากการได้มีโอกาสไปศึกษาต่อหรือจากการทำงานร่วมกับคนญี่ปุ่น และเป็นค่านิยม 5 ประการที่พวกเราให้ความสำคัญมาก เพราะพวกเราเชื่อว่าจะเป็นสิ่งที่นำพาความสำเร็จในการสร้างความสัมพันธ์และความเปลี่ยนแปลงให้ธุรกิจไทย-ญี่ปุ่น

#Maximize | คิดดีขึ้น ดีกว่า ดีเลิศ

กล้าที่จะคิดและทำสิ่งใหม่ ๆ แตกต่างจากผู้อื่น โดยมุ่งผลสำเร็จตามจุดประสงค์ของงาน พร้อมกระตือรือร้นที่จะแสวงหาความรู้ ไม่ว่าจะเป็นการอ่าน สอบถาม วิเคราะห์ รับฟังเรื่องราวความรู้ใหม่ ๆ รู้จักลองผิดลองถูก โดยนำเอาความรู้ที่ได้มาต่อยอดและนำเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่องค์กร นอกจากนั้น ต้องสามารถคิดวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ เพื่อหาสาเหตุ พร้อมแสวงหาแนวทางแก้ไข และตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์

#Insightful | สนใจ ใส่ใจ เข้าใจ

เอาใจใส่และกระตือรือร้นในการให้บริการลูกค้าทั้งภายในและภายนอกองค์กร ทั้งรับฟังความคิดเห็น และข้อร้องเรียนลูกค้าอย่างเข้าใจ พร้อมให้บริการอย่างเหนือความคาดหวังของลูกค้าอยู่เสมอ ด้วยจุดประสงค์เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในระยะยาว นอกจากนั้น ยังต้องให้ความสนใจใฝ่รู้เกี่ยวกับการให้บริการใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทั้งเข้าใจถึงข้อแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมประเทศไทยและญี่ปุ่น เพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานได้อย่างเหมาะสม

#Real Expertise | ลงมือทำจริง รู้จริง เก่งจริง

ปฏิบัติงานด้วยความเป็นมืออาชีพ มีความรู้เชิงลึกและความเชี่ยวชาญในงานที่ทำ สามารถอธิบาย ชี้แจง และถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคคลอื่นเข้าใจถึงลักษณะของธุรกิจและงานที่ตัวเองรับผิดชอบ รวมถึงผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากกลุ่มลูกค้า คู่แข่ง ตลอดจนปัจจัยที่ส่งผลต่อธุรกิจขององค์กรได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ขยันหมั่นเพียรฝึกฝนตนเองและศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากข้อมูลข่าวสารใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ทำอย่างต่อเนื่อง มุ่งผลิตงานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน รวมทั้งปรับปรุงแก้ไข พัฒนาผลงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร

#Agility | พร้อมรับ พร้อมเรียน พร้อมลุย

มีความพร้อมและความยืดหยุ่นในการทำงาน มีทัศนคติที่ดีต่อการเปลี่ยนแปลง มองการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นว่าเป็นโอกาสที่ดีต่อการทำงาน สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นและพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ที่เข้ามา มีความมุ่งมั่น อดทน ไม่ย่อท้อต่อปัญหา หรืออุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการทำงาน พร้อมที่จะเดินหน้าแก้ไขเพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมทั้งกระตุ้น ส่งเสริม จูงใจ ให้ผู้อื่นมองเห็นความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้

#Integrator | ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมสร้าง

สามารถทำงานและประสานความร่วมมือกับผู้อื่นทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เปิดใจรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างในการทำงานร่วมกัน เคารพและยอมรับการตัดสินใจของผู้อื่น ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือและสนับสนุนอย่างเต็มใจ มุ่งสร้างการเชื่อมต่อและความสัมพันธ์ที่นำไปสู่โอกาส ไม่ปฏิเสธหากตนเองสามารถช่วยเหลือได้ จนสามารถนำไปสู่ความรู้สึกของการเป็นเจ้าของธุรกิจร่วมกันเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับสังคมอย่างยั่งยืน

Recruitment

ตำแหน่งงานที่รับสมัคร

ตำแหน่ง
 • Project Manager (สัญญาจ้างและประจำ)
  สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่น (ระดับธุรกิจ) อย่างชำนาญ ทั้งชอบติดต่อประสานงานกับผู้คนจำนวนมาก มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับงานบริหารโครงการ ไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 • Researcher (สัญญาจ้าง)
  สามารถออกแบบคำถามและดำเนินการในการวิจัยเบื้องต้น รวมถึงออกแบบวิธีการให้ได้ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์และรายงานเพื่อทำรายงานทั้งในเชิงวิเคราะห์โดยใช้ข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ
 • Project Based Part Time Job
  ผู้ประสานงานโครงการ ล่าม นักแปล นักเขียน ดีไซเนอร์ ฟรีแลนซ์
สถานที่ทำงาน อาคารเมเจอร์ทาวเวอร์ทองหล่อ ชั้น 10 (นั่งวินมอเตอร์ไซด์จากสถานี BTS ทองหล่อ 15 บาท)
141 ซอยทองหล่อ 10 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เวลาทำงาน วันจันทร์ – วันศุกร์, 9:00-18:00 (พักกลางวัน 1 ชั่วโมง)
สวัสดิการ
 • โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 • ปรับเงินเดือน (ตามผลประกอบการ)
 • ค่าล่วงเวลา (เฉพาะบางตำแหน่งงาน)
 • วันหยุด-วันลาประจำปี
 • วันหยุดพิเศษสิ้นปี 10 วัน
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำเดือน / ประจำปี
 • ท่องเที่ยวประจำปี (ปี 2017 ระยอง, ปี 2018 ภูเก็ต, ปี 2019 แพร่)
 • ทำบุญประจำปี 2 ครั้ง
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันสังคม

mediator newsletter

‘จดหมายข่าว’ กดสมัครรับข่าวสารเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจ การลงทุนและธุรกิจของนักลงทุนญี่ปุ่นจากพวกเราก่อนใคร