[Kobe Medical Online Seminar] Health Information Infrastructure to Support a Super-Aged Society : ร่วมหาแนวทาง “อายุยืนอย่างมีสุขภาพแบบคนญี่ปุ่น” - mediator

Blog [Kobe Medical Online Seminar] Health Information Infrastructure to Support a Super-Aged Society : ร่วมหาแนวทาง “อายุยืนอย่างมีสุขภาพแบบคนญี่ปุ่น”

30.11.2021

mediator
[Kobe Medical Online Seminar] Health Information Infrastructure to Support a Super-Aged Society : ร่วมหาแนวทาง “อายุยืนอย่างมีสุขภาพแบบคนญี่ปุ่น”のメイン画像

จะทำอย่างไรให้คนไทย “อายุยืนอย่างมีสุขภาพดีแบบคนญี่ปุ่น” ประเทศที่ได้ชื่อว่า ประชาชนมีอายุขัยยืนยาวกว่าคนในประเทศอื่นๆ ทั่วโลก

ย้อนกลับไปช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ความสำเร็จในการพัฒนาประเทศทุกๆ ด้าน ทำให้ปัจจุบัน ญี่ปุ่นเข้าสู่การเป็นสังคมสูงอายุเต็มรูปแบบ (super-aged society) ด้วยอัตราประชากรอายุมากกว่า 65 ปีสูงกว่า 23% ของจำนวนประชากรทั้งประเทศ สำหรับประเทศไทย ด้วยอัตราการเกิดที่ลดต่ำลงอย่างต่อเนื่องใน 2-3 ทศวรรษนี้ อัตราผู้สูงอายุในไทยจะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ จนอาจมากถึง 20-30% ภายในอีกไม่เกิน 10 ปี ซึ่งเมื่อถึงจุดนั้น ไทยจะกลายเป็นสังคมสูงอายุเต็มรูปแบบเทียบเท่ากับประเทศญี่ปุ่น นับเป็นความท้าทายต่อการพัฒนานโยบายและการให้บริการด้านสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน

จากประเด็นนี้ เพื่อให้ผู้สูงอายุในประเทศสามารถยืดอายุขัยให้ยืนยาวขึ้น พึ่งพาตัวตนเองและเป็นกำลังในการขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจต่อไปได้อย่างยั่งยืน หน่วนงานภาครัฐและภาคเอกชนของญี่ปุ่นจึงให้ความสำคัญกับ “การมีอายุยืนอย่างสุขภาพดี” เร่งทุมเท ค้นคว้า พัฒนานโยบายและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โดยเฉพาะจังหวัดโกเบ ที่ถือเป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษที่ได้รับการแต่งตั้งโดยรัฐบาลญี่ปุ่น มีเครือข่ายอุตสาหกรรมทางการแพทย์มากมาย เป็นศูนย์กลางของโรงพยาบาลและสถาบันวิจัยระดับสูง และเป็นศูนย์รวมบริษัทอุตสาหกรรมด้านการแพทย์ที่มีมากถึงกว่า 360 บริษัทภายในจังหวัดเดียว

KBIC และ FBRI ร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และสุขภาพภายใต้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทย (THAIMED) ขอเชิญทุกท่านร่วมหาแนวทางการวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และการรวบรวมข้อมูลด้านสุขภาพผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงกิจกรรมและความสำเร็จทางการแพทย์ที่โดดเด่นขององค์กร KBIC เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น ในฐานะ 1. สถาบันแรกของโลกที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาการรักษาด้วย iPS cell ในมนุษย์ 2. สถาบันแรกในเอเชีย ที่ประสบความสำเร็จในการผลิตยาต้านมะเร็งโดยใช้ CAR T-Cell 3. สถาบันผู้สนับสนุน Medicaroid ในการผลิดหุ่นยนตร์ผ่าตัดตัวแรกในญี่ปุ่น (ในเดือนเมษายน 2564 ที่ผ่านมา Medicaroid และมหาวิทยาลัยโกเบประสบความสำเร็จในการผ่าตัดระยะไกลโดยใช้หุ่นยนตร์ผ่าตัด Hinotori ผ่านสัญญาณ 5G โดยเครือข่าย Docomo)

การสัมมนาในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อแนะนำให้ผู้ประกอบการไทยได้รับข้อมูลใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ในทางการแพทย์ นำไปสู่การเชื่อมสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทย-ญี่ปุ่นในอนาคต รวมทั้ง มุ่งหวังในการสนับสนุนให้อุตสาหกรรมการแพทย์ไทยมีโอกาสเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ จากประเทศญี่ปุ่น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย และส่งเสริมให้เทคโนโลยีวงการแพทย์ไทยพัฒนาและเติบโตขึ้นเท่าทันเทคโนโลยีโลก

Seminar Details

Kobe Medical Online seminar : Health Information Infrastructure to Support a Super-Aged Society
วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 – 14.30 น.

ผู้ดำเนินรายการ : กันตธร วรรณวสุ|CEO mediator co., ltd.
ภาษา : ภาษาไทย-ญี่ปุ่น (ล่ามแปลสลับ)
ช่องทางการรับฟัง : สัมมนาออนไลน์ผ่าน ZOOM Webinar
ค่าใช้จ่าย : ไม่มีค่าใช้จ่าย
ผู้จัด : Foundation for Biomedical Research and Innovation at Kobe (FBRI) ร่วมกับ Foundation for International Trade and Industrial cooperation (ITIC)
หน่วยงานสนับสนุน : กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และสุขภาพ (FTI) ร่วมกับ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทย (THAIMED)

Guest Speaker

Ryusuke Miki MD, MPH
CMO, Link and Communication Inc. and Health Data Specialist at Kobe City Government

Prof. Takahiro Nakanishi
Executive Coordinator, Foundation for Biomedical Research and Innovation at Kobe (FBRI)

Agenda

12.30 น. เปิดห้องสัมมนา
13.05 น. บรรยายพิเศษหัวข้อ “Health Information Infrastructure to Support a Super-Aged
13.45 น. แนะนำกิจกรรมทางการแพทย์จาก Kobe Biomedical Innovation Cluster
14.20 น. แนะนำงานเจรจาธุรกิจ Kobe Medical Business Matching

mediatorの画像
ผู้เขียน mediator

Related Blog บทความที่เกี่ยวข้อง

mediator newsletter

‘จดหมายข่าว’ กดสมัครรับข่าวสารเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจ การลงทุนและธุรกิจของนักลงทุนญี่ปุ่นจากพวกเราก่อนใคร