Thai - Japanese Investment Research Institute สื่อกลางธุรกิจการลงทุนไทย-ญี่ปุ่น TJRI - mediator

TJRI Thai - Japanese Investment Research Institute
สื่อกลางธุรกิจการลงทุนไทย-ญี่ปุ่น TJRI

10.06.2021

TJRI

Mission

เชื่อมความสัมพันธ์บริษัทไทย-ญี่ปุ่น มุ่งสร้างคุณค่าทางทางธุรกิจและลงทุนให้กับสองประเทศเป็น Platform นำเสนอข้อมูลข่าวสารและการจับคู่ธุรกิจไทย-ญี่ปุ่นที่ดีที่สุดสำหรับคนไทย

ประเทศไทยและญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์เชิงหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ในรอบด้าน โดยเฉพาะความร่วมมือในมิติทางเศรษฐกิจจากการที่ญี่ปุ่นเป็นประเทศผู้ลงทุนอันดับหนึ่งในไทยมาหลายทศวรรษ ประกอบกับเป็นประเทศคู่ค้าในลำดับต้นของไทย ในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อมภูมิภาคอาเซียนที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีความพยายามส่งเสริมความเชื่อมโยงในภูมิภาค ส่งผลทำให้นักลงทุนญี่ปุ่นเริ่มเห็นทางเลือกในการลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้การลงทุนใหม่ในประเทศไทยเริ่มลดลง และมีการตัดสินใจย้ายฐานการผลิตจากประเทศไทยไปยังประเทศใกล้เคียงอย่างต่อเนื่อง

โครงการ TJRI (Thai – Japanese Investment Research Institute) จึงได้ทำการสำรวจกับนักลงทุนญี่ปุ่นในประเทศไทยและพบว่า ปัจจัยสำคัญในการเลือกไทยเป็นฐานการลงทุนนั้นที่ผ่านมาหลายทศวรรษนั้น เกือบทั้งหมดเกิดจากการที่นักลงทุนญี่ปุ่นคำนึงจากสาธารณูปโภคพื้นฐาน ค่าแรงงาน สิทธิประโยชน์ทางภาษี หรือการที่มีบริษัทลูกค้าที่เป็นบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นเหมือนกันมาลงทุนอยู่ก่อนแล้วในไทย โดยมองประเทศไทยเป็นเพียงฐานการผลิตสินค้า ไม่ได้มีการดำเนินกิจกรรมธุรกิจใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการไทยตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาทั้งที่ตั้งอยู่ในประเทศเดียวกัน จึงทำให้ง่ายต่อการตัดสินใจย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศอื่น เพราะไม่ได้มีธุรกิจที่เชื่อมโยงต่อเนื่องภายในประเทศไทย

โครงการ TJRI จึงถูกจัดตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวกลางในการติดต่อประสานงาน เพื่อสร้างให้เกิดกรอบความร่วมมือความสัมพันธ์ในรูปแบบใหม่ ที่ไม่จำกัดเฉพาะการใช้ไทยเป็นฐานการผลิตสินค้า แต่เป็นการร่วมคิดร่วมสร้างโดยใช้จุดแข็งของทั้งสองประเทศ เพื่อนำไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันในตลาดสากลของทั้งสองประเทศต่อไป

Service

จับคู่ธุรกิจไทย-ญี่ปุ่น สร้างธุรกิจให้เกิดขึ้นจริงอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการ TJRI กำลังดำเนินการสำรวจความต้องของบริษัทไทยที่มีต่อหน่วยงานและบริษัทญี่ปุ่น เพื่อส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์และนำไปสู่การจับคู่ธุรกิจในลักษณะ ‘market-in’ สร้างธุรกิจให้เกิดขึ้นได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ หากท่านมีความต้องการที่จะเข้าร่วมโครงการ ท่านสามารถกดสมัครเพื่อรับข่าวสารผ่านทาง Newsletter ติดต่อเจ้าหน้าที่โครงการเพื่อสอบถามรายละเอียด และนัดหมายวันเพื่อพูดคุยรายละเอียดเนื้อหาธุรกิจที่ท่านต้องการให้ประสานงานกับทางญี่ปุ่นโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

สมัครเพื่อรับข่าวสารผ่าน Newsletter

  ขั้นตอนในการใช้บริการ

  • 01

   สัมภาษณ์ความต้องการต่อองค์กรญี่ปุ่น

   แปลเนื้อหาเป็นภาษาญี่ปุ่น ส่งตรงให้กับเครือข่ายองค์กรญี่ปุ่นกว่า 5,000 องค์กร

  • 02

   ญี่ปุ่นกดสมัครเจรจาธุรกิจ

   พร้อมส่ง proposal ที่ต้องการนำเสนอต่อบริษัทไทยผ่านแบบฟอร์มของโครงการ

  • 03

   บริษัทไทยพิจารณาข้อเสนอ

   โครงการจะส่งต่อ proposal ให้ทางบริษัทไทยพิจารณาและตอบรับการติดต่อ

  • 04

   ได้รับ contact ติดต่อเจรจาธุรกิจ

   บริษัทไทยและญี่ปุ่น ติดต่อกันโดยตรงเพื่อนัดหมายพูดคุยหารือธุรกิจร่วมกัน

  Activity

  TJRI กำลังรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่อไปนี้

  Blog

  เรื่องราวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับองค์กรธุรกิจสัญชาติญี่ปุ่น และนักลงทุนญี่ปุ่นในประเทศไทย